Bericht

Metropoolverkeer over dorpse wegen in Badhoevedorp?

Geplaatst op 23 oktober 2021, 09:00 uur
Illustration

Aflevering 3

 

Inleiding

De dorpse wegen in Badhoevedorp laten hun ontstaansgeschiedenis zien. Er zijn geen gescheiden fietspaden. Woningen staan met hun erf direct aan de weg. De inrichting van deze wegen is als erftoegangswegen. In het verkeersplan staan ze als gebiedsontsluitingswegen, ook voor verkeer uit Amsterdam Nieuw West naar de snelweg en de rest van Haarlemmermeer.

De Nederlandse overheid hanteert sinds de jaren negentig richtlijnen voor de inrichting van verkeerswegen. Dit denkkader gebruiken we als Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp (VDB) om eens te kijken naar onze eigen dorpse wegen.

Tijdens de droogmaking zijn op de ringvaartdijk meteen de eerste wegen aangelegd. De Nieuwemeerdijk en Akerdijk behoren daarmee tot de oudste wegen van Badhoevedorp. Het meer ofwel de polder is drooggemalen tussen 1849 en 1852. Direct daarna heeft men van noord naar zuid in de polder kaarsrechte en voor het merendeel smalle wegen aangelegd, waaronder de Sloterweg in Badhoevedorp.

Duurzaam Veilig in Badhoevedorp?  

Duurzaam Veilig is een initiatief van verschillende Nederlandse overheden om de verkeersveiligheid van het wegverkeer te vergroten. Een convenant met richtlijnen werd in 1997 ondertekend door vrijwel alle wegbeheerders in Nederland, die zich verbonden met deze afspraken.

Elk type weg moet worden gebruikt waarvoor het is bedoeld. Erftoegangswegen zijn bestemd voor het veilig toegankelijk maken van woningen met een erf. Doorgaand verkeer zou op dit type weg zoveel mogelijk geweerd moeten worden. 
Gebiedsontsluitingswegen zorgen ervoor dat woonwijken, bedrijventerreinen en winkelcentra bereikbaar zijn. Het is ongewenst dat uitritten van erven op zo’n soort weg uitkomen. Er moeten fietsstroken of vrijliggende fietspaden zijn. 
Het volgen van deze aanbevelingen heeft positief effect op de veiligheid. Maar er zijn ook wegen waarvan de inrichting niet voldoet aan de eisen van Duurzaam Veilig. Dit zijn zogeheten grijze wegen.

De inrichting van de Burgemeester Amersfoordtlaan, de Nieuwemeerdijk en de Akerdijk heeft alle kenmerken van een erftoegangsweg. Volgens de richtlijnen van Duurzaam Veilig zou doorgaand verkeer zoveel mogelijk geweerd moeten worden. Maar deze wegen worden in het verkeersplan gebruikt voor gebiedsontsluiting. Het zijn daarmee dus grijze wegen en dat is niet Duurzaam Veilig. 

Juist op deze grijze wegen zal nog veel meer verkeer komen door de projecten Sloterweg Autoluw en vernieuwing van de Sloterbrug. De Burgemeester Amersfoordtlaan loopt het risico om een nieuwe Provinciale weg te worden midden door het dorp naar nieuwe bedrijventerreinen ten noorden van Schiphol. Het wordt dus steeds minder Duurzaam Veilig. 

Verkeersplan verbetert veiligheid niet

Er is een verkeersplan voor Badhoevedorp met als belangrijkste onderdelen:

  • Oost-west verkeer door het dorp gaat over de Schipholweg. De wegen in het dorp zijn daarvoor niet geschikt.
  • Vanaf de Schipholweg het dorp in kan langs drie wegen: Oleanderlaan, Pa Verkuijllaan en straks de Schuilhoevelaan. Oorspronkelijk waren het er vijf, maar de Kamerlingh Onneslaan wordt niet doorgetrokken. Het blijkt daarnaast te duur om het mogelijk te maken vanaf de Schipholweg linksaf te slaan de Sloterweg op. Dat leidt tot onlogische routes voor bewoners, bijvoorbeeld als je vanuit je werk vanaf de snelweg eerst het hele dorp voorbij moet om via de Pa Verkuijllaan naar het centrum met de supermarkten te gaan.

Voor de oost-west route over de ringdijk vanuit Lijnden is onduidelijk wat de toekomst wordt. De  gemeente wil een snelheidsverhoging van 30 naar 50 km per uur op een groot deel van de dijk tussen de Lijnderbrug en de Sloterbrug. Bewoners hebben hier bezwaar tegen gemaakt. Qua inrichting is de dijk immers een erftoegangsweg. Bovendien heeft de gemeente een Ringdijkvisie gemaakt met een ringpark als recreatieve zone die op termijn autoluw wordt. De dijk lijkt tegelijkertijd beschouwd te worden als een gebiedsontsluitingsweg, die als gevolg van de knip in de Zeemanlaan nóg drukker kan worden.

De knip in de Zeemanlaan is een verhaal apart. In ieder geval is een doorgaande oostwest verbinding per bus opgeofferd voor een plein. Ook in de Rijstvogelstraat en op de Akerdijk komen knips. De redenen voor die knips zijn bewoners niet altijd even duidelijk. Er is alle aanleiding tot zorg dat het verkeersplan op een aantal plekken niet goed gaat werken. Het belangrijkste risico daarbij is dat het verkeersplan niet voorziet in logische routes voor de combinatie van fietsers en auto’s. 

Waar blijven de fietsers? 

In het verkeersmodel dat Haarlemmermeer gebruikt zitten niet alle verkeersdeelnemers. Er zijn te kleine aantallen fietsers in het dorp, die juist te veel verschillende routes gebruiken om hun gemiddelde routes goed uit te kunnen rekenen. Dit betekent dat berekeningen voor bijvoorbeeld de Amersfoordtlaan primair worden gedaan voor motorvoertuigen.

Als de gemeente kijkt naar nieuwe oplossingen voor fietsers, dan kijkt ze vooral naar doorgaande routes van Amsterdam naar Schiphol. In Badhoevedorp wonen veel kinderen en ouderen. Dit zijn kwetsbare verkeersdeelnemers. Door een combinatie van vergrijzing en verjonging zal over 10 jaar meer dan 50% van de bewoners bestaan uit kwetsbare verkeersdeelnemers. Het lijkt nooit onderdeel van beleid te zijn welke routes dorpsbewoners op de fiets nemen van en naar de winkels en andere voorzieningen.

Zo is er een alternatieve (snel) fietsroute parallel aan de Burgemeester Amersfoordtlaan beoogd van de Sloterbrug via mogelijk de Rietwijckstraat en/of Roerdompstraat en de Papegaaistraat naar de Schipholweg. Dat is een route voor woon-werkverkeer. Voor veel mensen zal die route geen goed alternatief zijn voor hun huidige route van en naar huis over de Amersfoordtlaan.

Met het aanleggen van deze parallelle fietsroute kan de Burgemeester Amersfoordtlaan ruimte bieden voor nog meer autoverkeer. De verkeersdruk op het dorp en de onveiligheid zullen hierdoor alleen maar toenemen.   

Conclusie

Onze conclusie is wederom simpel. De huidige situatie in Badhoevedorp voldoet niet aan de landelijke richtlijnen van Duurzaam Veilig. Verschillende dorpse wegen zijn ingericht als erftoegangswegen, maar worden gebruikt als gebiedsontsluitingswegen.

In de eerste aflevering schreven we al over het experiment met verkeersdrukte in het dorp door plannen voor Sloterweg Autoluw in Amsterdam. In de tweede aflevering schreven we dat een brede Sloterbrug zonder integraal plan ook een experiment wordt, dat kan leiden tot een Provinciale weg midden door het dorp. Naast bovengenoemde plannen staan er in de Metropoolregio nog meer plannen op stapel die nog veel meer verkeer veroorzaken. De situatie op de Amersfoordtlaan en Nieuwemeerdijk zal dan verkeerskundig nog minder voldoen aan de richtlijnen van Duurzaam Veilig. 

Wij gaan ervan uit dat iedereen streeft naar veilige verkeerssituaties in Badhoevedorp. Dat kan betekenen dat de inrichting van nu nog grijze wegen wordt aangepast. Dat kan ook betekenen dat er aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn, in het dorp of elders in de regio. 

Het is een politieke keuze om de Burgemeester Amersfoordtlaan en Nieuwemeerdijk te blijven gebruiken als een gebiedsontsluitingsweg voor stadsdeel Nieuw West. De gemeente kan ook kiezen voor een duurzame oplossing, met bijvoorbeeld het openstellen van de Oude Haagseweg voor auto’s en het verbeteren van de route via de Lijnderbrug. 

De vraag is voor ons simpel: gaan al die extra auto's er doorheen of omheen?

De Vereniging Dorpsraad stelt al enkele jaren telkens dezelfde vraag. Wij zetten ernstige vraagtekens bij het ontbreken van een integraal plan voor het hele gebied rondom Badhoevedorp. Wij staan voor veilig verkeer voor iedereen, in het bijzonder voor kwetsbare verkeersdeelnemers. Wij willen de dorpse sfeer en leefbaarheid behouden.

In een volgende aflevering zullen we schrijven over alle plannen met gebiedsontwikkeling voor bedrijven rondom het woongebied van Badhoevedorp.

Dit is het 3e deel van een serie artikelen over Verkeer, Sloterbrug en alle gebiedsontwikkeling in de woonomgeving van Badhoevedorp.
In en rondom Badhoevedorp wordt de komende jaren heel veel ontwikkeld aan woningen en bedrijventerreinen. Het autoverkeer neemt daardoor toe. Maar alle plannen worden apart behandeld en dan valt niet op hoeveel er gaat gebeuren. Ook Amsterdamse plannen hebben gevolgen voor Badhoevedorp. De Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp (VDB) maakt een optelsom van alle plannen en hun risico voor de leefbaarheid in ons dorp. Want moet al dat extra verkeer door het dorp heen of kan het er ook omheen?

 

Heeft u expertise over verkeer en / of bent u een betrokken bewoner? 
Dan kunnen we uw hulp goed gebruiken! We zijn bereikbaar via het contactformulier.

Zie: DorpsraadBadhoevedorp.nl/contact

U kunt ons ook steunen. Wordt lid van de vereniging. Dat kan ook via dit contactformulier. 
Voor €12 per jaar steunt u de activiteiten van dorpsgenoten voor de leefbaarheid in ons dorp.

 

Bronnen aflevering 3: 

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Duurzaam_Veilig

https://www.topotijdreis.nl/

Tip: Klik voor wat meer historisch inzicht op de kaart uitsnede van 1952 (bron topotijdreis.nl).

Illustration
In 1952 lag Badhoevedorp te midden van weilanden en akkers in de polder (uitsnede topotijdreis.nl)